Referat Generalforsamling C 2017 

Der er mulighed for at bidrage lokalforeningen med sponsorstøtte. Såfremt man ønsker at støtte Konservative Lolland kan dette gøre på kontonr: 6520-1841091 (Lollands Bank)


 


header

 

Tryghed er forankret i lokalkendskab

Tryghed kan ikke gøres op i tal og rammer Det er følelser og fornemmelser. Det skabes bl.a. ved gode relationer. Lolland har stået for skud i forbindelse med politireformen, domstolsreformen og sygehusreformen. Udflytningen af statslige arbejdspladser og uddannelsespladser til vores egn lader vente på sig. Ligesom Femern også lader vente på sig. Den tilstedeværelse, der er af politifolk, som foretager grænseopgaver og laver fartkontroller, er ikke just det, der for lokalbefolkningen forankres i at føle sig tryk.
Skulle der politisk blæse nye vinde i forhold til måltal og grænsekontrol, så antager vi, at disse politifolk hurtigt får nye opgaver andet sted. Dette antager vi også vil gøre sig gældende, når politikadetterne kommer ud om nogle år og skal overtage politiopgaver.

Faktum er, at al central efterforskning rykker længere væk, hunde rykker længere væk, specialpatruljen rykker længere væk. At få disse afdelinger til at betjene Lolland på lige fod med Næstved, Slagelse og Vordingborg bliver mere end op ad bakke. Afstand gør noget ved mennesker. Patruljetid øges bare mere der, hvor man har sit lokalkendskab og sin pistolskuffe. Vi har ikke set det regneark, der isoleret set kan påvise, at Lolland ikke har tabt på politireformen.
Vi har svært ved at få øje på, at nærindsatserne styrkes. Når man fjerner alle de betjent, der har en lille smule lokalkendskab og sætter patruljer ind, som skal kunne bruges over store geografiske områder. Det er det vores opfattelse, at lokalkendskabet herved mistes. Hertil kommer, at de lokale stationer beskæres.

Nærpolitiet i Maribo skal os bekendt fra marts møde ind i Nykøbing F for at tage en bil retur til Maribo. Vi har godt nok svært ved at se logikken. Centraliseringen og stordriften er i højsæde. Lokalbetjente kan derved være lokalbetjente i Nørre Alslev den ene dag, Gedser den anden og Maribo den tredje. Vi anser det ikke for en styrkelse af lokalpoliti, men som en optrapning af unødvendig transport. Det kunne i den forbindelse være oplysende, at se tal på forbrug af liter benzin før og efter reformen. Før reformen kunne en betjent køre en anholdt til overnatning i detentionen i Nakskov. I dag foregår overnatninger i detentionen i Næstved.

I en tid, hvor virksomheder slår sig ned i Nakskov og på Vestlolland. Ligesom andre virksomheder ekspanderer og iværksætteriet stortrives, da er der behov for, at Lollands borgere kan føle sig trygge ved et lokalt forankret politi.

Vi har stor glæde af de betjente, der i deres fritid bruger frivillig tid i foreningslivet eller som underviser på et knallerthold. Her kommer borgerne tæt ind på livet af en betjent. Betjente tager som oftest aktivt del i livet i deres nærområde eller en interesse. Dette nyder vi alle godt af. Lolland skal ikke have støvsuget de sidste lokale betjente op i centraliserings støvsuger. Vil man understøtte rekrutteringen af betjente fra Lolland, så skal de unge have nogen at spejle sig i og se op til. Vi opfordrer på det kraftigste til, at der fortsat må være lokale betjente, der kan betjente Lolland 24/7.

Linda Sommer, gruppeformand konservative
Henrik Høegh, gruppeformand venstre og
Henning Rasmussen, gruppeformand dansk folkeparti
Lolland Byråd
... See MoreSee Less

Dagens møde i havneudvalget var ganske positivt. Gode veldrevne havne. Stabil økonomi og øget omsætning i Nakskov Havn. ... See MoreSee Less

Vi nærmer os et valg, så nu begynder politikerne at interessere sig for befolkningen. Det ville være rart, hvis de var lige så interesserede i befolkningens ve og vel mellem valgene. Jeg tror faktisk, at de partier, der ville begynde at interessere sig mere for befolkningen, kunne være med til at forbedre tilliden til politikerne - og det er der sandt for dyden behov for. ... See MoreSee Less

Alle kan blive ramt af sygdom, alle kan blive ramt af arbejdsløshed, alle kan blive ramt af tilstødende handicaps pga. ulykker eller trafikulykker, alle kan risikere at komme ud for erhvervssygdomme eller arbejdsskader som gør man må langtidssygemeldte sig får nedsat arbejdsevne eller at arbejdsevnen helt er væk. Derfor: Kom med ind på BMO - behandl mig ordentligt. Lønmodtagere, sygemeldte, arbejdsløse, handicappede, folk som bliver syge/handicappede på grund af trafikulykker eller andre ulykker, folk ramt af arbejdsskader eller erhvervssygdomme som derfor er blevet langtidssygemeldte eller fyret, folk placeret i årevis på forkerte ydelser (kontanthjælp m.m.) selvom de burde få tilkendt førtidspension - NU må alle, uanset arbejdstitel eller ingen, stå sammen for at få ændret den måde hvorpå Jobcentrene agerer uværdigt, uanstændigt og til tider usagligt over for folk. BMO - behandl mig ordentligt www.facebook.com/groups/behandl.mig.ordentlig/?fref=ts ... See MoreSee Less

Det konservative Folkeparti, Lolland,
afholder ordinær generalforsamling
og valg af folketingskandidat


onsdag den 25. januar 2017 kl. 19.00
på Hotel Harmonien, Nybrogade 2, 4900 Nakskov

Dagsorden vedr. ordinær generalforsamling:

01. Valg af dirigent.
02. Beretning om foreningens virke i 2016
03. Godkendelse af det reviderede regnskab.
04. Fastsættelse af kontingent frem til næste ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen foreslår samme kontingent som tidligere:
Enlige: 300 kr.
Ægtepar: 500 kr.
Pensionister: 250 kr.
Pensionistægtepar: 425 kr.
Studerende: 250 kr.
05. Indkomne forslag.
06. Beretning fra den konservative byrådsgruppe om gruppens politik.
07. Valg af formand
08. Valg af næstformand
09. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
på valg: Susanne v. Rosen, Chris Christiansen og Klaus Frost Jensen
Alle 3 er indstillet på genvalg.
Valg af suppleanter for 1 år. Bestyrelsen indstiller Marie Louise Friderichsen og
Peter Johansen.
10. Valg af delegerede til partiets landsråde, jfr. vedtægter §4, stk 2. pkt. 11 og 12
samt suppleanter for disse.
11. Valg af 2 revisorer og suppleant for disse.
på valg: Henrik W. Møller og Klaus Frost Jensen.
suppl. på valg. Charlotte Møller.
12. Politisk drøftelse.
13. Eventuelt.
Nuværende bestyrelse:
Formand Lars Buhl
Næstformand Claus Jørgensen
Kasserer Susanne v. Rosen
Chris Christiansen Web-master
Lise Simon
Klaus Frost Jensen
suppl. Peter Johansen
Nuværende revisorer:
Henrik W. Møller og Klaus Frost Jensen
suppl. Charlotte Møller

Dagsorden til opstilling af folketingskandidat:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen foreslår genvalg af Linda Sommer.
3. Evt.
... See MoreSee Less

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *