Linda Sommers grundlovstale

Grundlovstalen 2015

Tusind tak for invitationen til at tale ved Grundlovsmødet her i dag. Jeg

kommer lige fra Børnenes Grundlovsfest, som bliver afholdt oppe ved

HLTV oppe på Banegårdspladsen.

Det glæder mig meget, at der er taget initiativ til, at børn også fejrer

Grundlovsdagen. Jeg fortalte dem om vigtigheden af, at de blander sig i

debatten, dygtiggør sig i skolen, får sig en uddannelse og bliver en del af

arbejdsmarkedet.  Vi har rundt omkring i verden naturkatastrofer, krige

og epidemier, der laver store hul i befolkningssammensætningen. Det

volder og kommer til at volde store problemer, at man ikke har unge, der

kan fylde hullerne ud.  Vores Fælleselevråd fungerer fint og i øjeblikket

arbejdes der også på at få etableret et Ungeråd. Initiativer som

konservative har været fortaler for.

Jeg fortalte dem om Børnekonventionen, der lige har fejret 25 års

fødselsdag. Her har man i FN regi taget stilling til den beskyttelse og de

rettigheder, som børn bør have. Vi har lænet os op ad den i Danmark,

men den er ikke endeligt ratificeret ind i dansk lov.

En god måde at få indlæring på er bl.a. ved at synge, så jeg gav børnene

en præsentation af sagen: Alle børn har ret. Plukkede 3 strofer:

Alle børn har ret til at vokse op i fred

Alle børn har ret til et liv i kærlighed

Alle børn har ret til at få den bedste start

Dagen startede med markering af 100 året for Kvindernes valgret. Det

blev gjort med en march, hvor 60 piger fra lokale folkeskoler, iført hvide

kjoler og en fanebærer, gik igennem Maribo og endte i Byrådssalen. Her

fortalte Marie Louise Friderichsen om vejen frem til kvindernes

stemmeret. En gribende beretning, der vakte stor spørgelyst og debat

efterfølgende.

Begge mine børn er nu blevet 18 år. I den anledning, så har de begge fået

tilsendt Grundloven.  I den kan de læse om: Regeringsformen,

Kongehuset, Folketinget, Domstolene, Folkekirken, Borgernes rettigheder

m.m.

I Grundloven står der i § 71 at den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen

dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning

eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse. Den

kan nemlig kun finde sted med hjemmel i loven.  Vi har i år fejret 70 året

for Danmarks befrielse. Denne § i Grundloven er bl.a. blevet til fordi det

danske politi fængslede kommunisterne under besættelsen. Også dem

der sad i Folketinget. Tyskerne de forfulgte jøderne i Danmark, så mange

af dem, af den grund, måtte flygte til Sverige. Dette er noget af vores

Danmarks historie. Det er af historien vi lærer, særligt i forhold til de

fejltagelser, som vi ikke behøver at gentage. Det er umådelig vigtigt, at vi

passer godt på hinanden, at vi giver plads til at være forskellige. For netop

ved at lade mangfoldigheden i forskelligheden blomstre, så giver det

plads til, at vi alle har en bedre fornemmelse af ” At der også er plads til

mig”.

Konstitueringen har for få måneder siden besluttet, at byrådet ved næste

valg skal være på 25 personer. Denne beslutning stemte konservative

imod. Vi finder, at der for det første ikke var noget særligt økonomisk

incitament for at lave denne indskrænkning, men ikke mindst fordi, at vi i

de mindre partier ville blive enormt svækket af denne beslutning. Et stort

parti kan meget lettere tåle at blive beskåret i forhold til et mindre parti.

Vi må derfor trække endnu mere i arbejdstøjet og vise borgerne, hvad de

vil få ud af at stemme konservativt ved næste valg.

Et af de andre emner, der rør sig i øjeblikket og som vedkommer vores

landmænd. Det er omtalt i Grundlovens § 73, der omhandler

Ejendomsrettens ukrænkelighed. Landbruget har oplevet den store

indgriben, som det har været, da man indførte særlige regler vedr.

dyrkning af jorden i randzoner.

Den 11. maj, blev to landmænd frifundet ved retten i Holstebro for at

have overtrådt loven og dyrket deres jord i de dyrkningsfri

randzoner omkring vandløb og søer, der skal beskytte vandmiljøet.

Dommen og dens præmisser gav dermed landmændene ret i det,

som de hele tiden havde hævdet. Nemlig at loven var noget

makværk. Nu bør vores Folketing forholde sig til dommen og få

rettet ind. At den lokale venstremand Henrik Høegh har en finger

med i dette makværk gør det ikke mindre pinligt.

Vi skal passe godt på vores landbrug. Der er stadigvæk en hel del

arbejdspladser i landbruget. Det er her vores fødevarer produceres.

Hele forarbejdningen og eksporten af fødevarer genererer en

enorm omsætning i det danske budget. Op til finanskrisen, så skete

der ligesom i boligmassen en enorm belåning i landbruget, og der

blev prøvet nogle ting af inden for de finansielle instrumenter. Det

kostet en del penge. I dag er det afregningspriserne på afgrøder og

særligt mælk, der er en udfordring. Rigtig mange faktorer rundt

omkring i verden spiller ind. Handelskrisen med Rusland,

statstilskud i andre lande, klimatiske forhold m.m. Vi bliver nødt at

have fokus på at lempe rammevilkårene for landbruget, så der er tid

til at dyrke afgrøderne, frem for at tilfredsstille bureaukratiet med at

udfylde alverdens mere eller mindre lige gyldige blanketter. Vi må

have tillid til at vores landmænd gør det godt nok.

Når vi nu er ude på landet, så finder jeg, at vi bør se på nogle af de

ting, som vi byder vores borgere. Så som kloakering i det åbne

land, hvor det ikke giver mening. Vi var i sidste uge til

generalforsamling i vores forsyningsselskaber. Her kunne vi

konstatere, at det giver meget mere mening, at vi får slået nogen af

vores 65 rensningsanlæg sammen. Får optimeret rensningen og

dermed og bliver udledningen af kvælstof væsentligt mindre. Det

giver meget mere end at kloakere i det åbne land. Konservative har

hele tiden stemt imod kloakering i det åbne land.

Vi arbejder i øjeblikket på at få Folketingets opbakning til en statsvej

til Nakskov Havn.

Nakskov Havn har vækstet i omsætning gennem hele krisen.

Denne sommer kommer der også små krydstogtsskibe ind til Nakskov

Havn.

Virksomhederne udvider, KriNak og Copenhagen Merchant har lavet en

bulkterminal til opbevaring og udskibning af korn. East Metal er ved at

lave verdens største trækstand, hvor man teste løftegrej, der kan løfte op

til 1500 t

Bestyrelsen er nu et udvalg, men stadig med de tre professionelle aktører,

der kom ind efter bestyrelsesændringen i sidste periode: Henrik Kleis

shippingadvokat, Michael Svane DI transport, Christina Hedemark Jensen

KriNak Nakskov og medarbejderrepræsentant Ernst Frederiksen. Vi ser

med glæde frem til udviklingen i Nakskov havn. Både henset til Femern

projektet, men også i forhold til etableringen af den nye Storstrømsbro.

Vi arbejder på en løsning omkring et fremskudt dige ved Tårs, der

skal kunne skære ca. 20 min. af sejltiden, og ikke mindst, så

arbejder vi på en opgradering og forbedring af Rute 9. Marie Louise

Friderichsen har i den forbindelse etableret et godt netværk til vores

nabokommuner / borgmestre.

Klargøringen til Femern projektet fylder meget. Vi bruger mange

penge på at investerer i det der skal til for at tingene kan komme

godt i gang. Det tærer på vores pengekasse. Hvorfor vi presser på

for at få dækket disse udgifter til anlægsinvesteringer dækket. I

øjeblikket er vi nødt til at trække ekstra på vores kassekredit for at

klare udgifterne og det kan jo ikke være meningen, når det er

Femern Projektet, som vi tilfredsstiller og udfører tingene i relation

til.  Femern projektet giver heldigvis også et afkast. Både historisk,

som museumsinspektør Ulla Schaltz fortæller om i dag, men også

vores mulighed for at skabe arbejdspladser og et internationalt

fokus.

Økonomien i vores kommune er udfordret. Vi skal hele tiden gå de

forskellige udvalgs økonomi igennem med en tættekam og finde

potentielle besparelser.

I børn- og skoleudvalget gik man i efteråret ud og fyrede folk på

skoleområdet, frem for at have ”is i maven” og lade det klares ved

naturlig afgang. Det har givet mange sygemeldinger, og langt hen

ad vejen, så hører jeg, at det viser sig, at man vist fik skåret for

langt ind til benet. Vi kan ikke være det bekendt i en tid, hvor

Folkeskolereformen skal implementeres og inklusionen skal

intensiveres. Alt sammen i Fællesskabets ånd.

Gode fællesskaber er vigtige. For at være en del af fællesskabet, så

premisserne for at kunne profitere af det også være til stede. Som

”Marie Louise siger det – Tanken om inklusion er smuk. Der hvor

den giver mening”.

Konservative arbejder stadigvæk for at få selvstændig ledelse ud på

selvstændige skoler. Vi ser gerne at man tematiserer skoler i

forhold til f.eks. kultur / historie, fødevarer, idræt, international

tilgang, iværksættere m.v. Kun fantasien sætter grænser. Hvis vi

skal sælge vores folkeskoler bedre, så må vi se, hvad det er, som

forældre og elever efterspørger.

Østofte skole, der også er blevet en Red Barnet ambassadørskole

vandt for få måneder siden prisen for bedste undervisningsmiljø i

Danmark. Det vil sige, at man ved at have god ledelse og fokus

værdier kan nå rigtig langt. Utroligt, at man så blot skal 15 km. vest

på, hvor man er nødt til at hyre konsulenter for at få udredet

forholdene på en skole.  Vi kan godt blive endnu bedre til at brede

de gode ting fra en skole ud til de andre. Vi har faktisk ikke råd til

andet. Det gælder også, når vi skal have hævet niveauet på vores

elevers præstationer. Her kan Tom Larsen præsentere nok så

mange Kora rapporter, der viser, at vi er gode til at løfte vores

elever. Var det modsatte tilfældet, så var vi godt nok også ringe

stillet. Vi har potentiale at løfte på, så hvorfor ikke sætte

overlæggeren lidt højere. Satse på faglighed hos lærerene og

resultater hos eleverne.

Vi har vores udfordringer, men vi har også vores stoltheder. Derfor

er det ikke fair, når et tv-program laver en overskrift, der hedder

”På røven i Nakskov”. Man har vist glemt det etiske eftersyn. Og det

jeg vil kalde for en Anders Agger tilgang på værdigheden og

respekten for ethvert menneske.

Det har fået os til at stå sammen i en sand Lovestorm. Vi vil have

lov til at blive kendt for alt det unikke og fantastiske. Vores ildsjæle

gør et kæmpe stykke arbejde, for at sætte os på landkortet på den

positive måde.

Præsten Henrik Gade fra Dannemare havde i Politiken den 1. juni

en artikel, hvor han forholder sig til centraliseringen og

Københavneriet.

Jeg går ind for genbrug, så jeg vil tillade mig at citere fra denne

artikel, da jeg er helt enig med Henrik Gades betragtninger. ”Jeg er

tilhænger af de frie kræfters spil, og synes ikke at provinser skal

holdes i live ved kunstigt åndedræt, udover hvad der hører en

nationalstat til. Men det omvendte synes at være tilfældet: at

provinsen af statens sorte hånd berøves institutioner, som hører til i

hvert lokalsamfund.

Den offentlige sektor kan lære af folkekirken: ekstrem decentral,

embeder uden kontrol af arbejdstid, personlig omsorg fremfor

bureaukratisk korrekthed, og stor tilfredshed lokalt ved at præsten

bor i sognet. Ingen problemer, ingen skandaler og ingen

effektivitets-mantraer. Politiet kunne lære meget af det ved

genindførelse af landbetjente med bopæl i området og politimestre

og byretsdommer i hver provinsby. Re-kommunaliser politiet, så

byrådet kan vælge deres sherif som i USA, som derfor er forpligtet

og kendt lokalt og ikke opad til en ledelse i København. Så kan det

måske få praktiserende læger til at følge efter.

Men mest af alt gælder det om at den kulturelle elite i Danmark

kommer ud af sit københavnske indelukke med deres monomane,

hadefulde og kælderagtige syn på omverdenen. Det er Danmarks

virkelige problem”.

Det kan vist ikke siges klarere. Lad os blive ved med at tale vores

egn op. Vi har så meget at være stolte af. Virksomheder og

iværksættere, der gør det formidabelt. Rødby der kæmper for

svømmehal, liv og løft af området. Errindlev der samler

aktiviteterne i et aktivitetshus og dermed bevarer frem for at skære.

Fejø der kæmper indædt for deres skole og bosætningspoliti.

Nakskov der gør rent i gaderne og ikke mindst alle de frivillige, der

rundt omkring hver dag giver en hånd med, så der kan tilbydes

oplevelser til gavn for fællesskabet.

Her til morgen kom er en helt særlig mail ind til Byrådet.  Allan Ruders

skrev til os, at han med stor glæde kunne oplyse, at Center for

Socialpsykiatri i går aftes blev kåret, som Europas bedste offentlige

arbejdsplads.

Great Place to Works laver årligt deres undersøgelse på de bedste

arbejdspladser i Europa.  Flere end 2300 arbejdspladser har

deltaget i undersøgelsen og flere end 775.000 medarbejdere har

vurderet deres arbejdsplads.

De bedste arbejdspladser i Europa har kontinuerligt fokus på at

skabe tillid, stolthed og fælleskab. Det gør de bl.a. gennem en høj

grad af kommunikation og medarbejderinddragelse, ligesom

lederne er anerkendende, stoler på, at medarbejderne gør et godt

stykke arbejde og viser den enkelte, hvordan hans eller hendes

bidrag er afgørende for arbejdspladsens samlede succes.

Jeg vil ønske Lolland kommune, lederne og medarbejderne et stort

tillykke med denne flotte anerkendelse. Det er fuldt fortjent.

Jeg vil slutte af med Grundlovens § 77 – der siger, at enhver er berettiget til på

tryk, og i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for

domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny

indføres.

Andre folkeslag og religioner har ikke den samme tilgang, som vi har det i

Danmark. Denne paragraf har nu fået Danmark til at mærke ”terrorens

grusomme ansigt”.

Vi skal værne om vores grundlovssikrede rettigheder og ytringer. Lad os gøre det

i respekt for Danmark, men også agere respektfuldt i forhold til andre lande og

deres religioner. Så meget burde vi kunne vise imødekommenhed.

Lad os stå sammen og værne om vores Grundlov.

Når alt dette så er sagt, så vil jeg i anledning af det kommende valg tillade mig at

komme med mine varmeste anbefalinger i forhold til at stemme på Marie Louise

Friderichsen. En bedre kandidat for Lolland – Vores område findes næppe.

Marie Louise er fortræffelig til at finde gode solide konservative løsninger, men

også løsninger, som man og  tværpolitisk går ind for. Hun er en arbejdshest og

det er en fornøjelse at arbejde sammen med hende. Man går beriget og glad fra

møder med Marie Louise. Vil vi have forbedringer for både dem, der skal tjene

pengene til at få hjulene til at køre rundt i Danmark, og skabe værdige forhold

for dem, der  har brug for det, så er det Marie Louise Friderichsen, man skal

stemme på.

Glædelig Grundlovsdag og Glædelig Fars dag.

Linda Sommer

This entry was posted in Indlæg. Bookmark the permalink.