Byrådsindlæg

Byrådsindlæg 19. marts 2012

Marie Louise Friderichsens indlæg vedrørende:

  • Punkt 2: Revisionsberetning
  • Punkt 4: Nedrivning af kommunale bygninger
  • Punkt 5: Etablering af “Campus Nakskov”

Punkt 2: Revisionsberetning: Næsten hvert år når vi står med revisionsberetningen, så er der et område som skiller sig ud med anmærkninger, nemlig arbejdsmarkedsområdet. Det er et vanskeligt område med mange regler og ikke mindst mange ændringer af både regler og omstændigheder hele tiden og det har gjort at vi år efter år har talt bemærkningerne ned.

Heldigvis er tiden nu kommet til en gennemtænkning af området på flere planer: Er vi organiseret på den rigtige måde? Griber vi opgaverne rigtigt an?

Forslag til ny struktur og undersøgelsen af området kører begge to lige nu sideløbende og derfor kan Konservative godkende denne beretningen, mens vi ser frem til og holder øje med, at der bliver taget hånd om , at de problemer og mangler, som revisionen her trækker frem,  bliver løst med de nye tiltag, der er på vej på arbejdsmarkedsområdet.

Punkt 4: Nedrivning af kommunale bygninger: Det bliver påpeget gang på gang, at noget af det der desværre trækker vores dejlige Lolland ned, er de mange tomme huse, som står og signalere forfald og forladthed og ødelægge ethvert initiativ fra naboer og andre ildsjæle, der kæmper for at vise Lolland fra alle de gode sider.

Det billede gælder for mange private huse, men vi må også erkende, at det gælder for en del kommunalt ejede huse.

Huse og bygninger, som vi ikke længere har brug for, men som vi stadig har udgifter til. Derfor er det soleklart, at vi fra konservativ side støtter op om at forøge puljen til nedrivning af kommunale bygninger med yderligere 4. Mio. Og glæder os til at se resultatet af indsatsen.

Punkt 5: Etablering af “Campus Nakskov”: Mærkeligt at denne samme sagsfremstilling kan få en til at føle lige dele” hold op hvor det godt” og Hold op hvor er det dumt”

For lige så stor glæde vi føler over etableringen af et Campus Nakskov, som er så vigtigt, for at vi bevare Nakskov som uddannelses by og som er resultatet af en virkelig god proces mellem alle involverede parter og viser dyb forståelse for den indsats der skal til på tværs af de forskellige uddannelser for at forny sig og tilbyde gode, spændende linjefag til de studerende, lige så træls er det altså at få præsenteret en regning på 8,5 mio. for en flytning til en ganske udemærket og velfungerende bygning.

Økonomiudvalget har valgt at give fem og som en del af økonomiudvalget har jeg accepteret den pris, men det er med stor underen over, at vi åbenbart er så elendige til at vurdere bygningers tilstand, inden vi køber dem og at pengene sidder så løst på et område, når vi holder dem så tæt ind til kroppen på andre områder.

Byrådsindlæg 11. oktober 2012

Punkt  120

Er der grund til at være positiv på Lolland? Er det hele noget skidt og afvikling eller er der grund til at løfte hovedet og tro på fremtiden?

Jeg synes, der er stor grund til at løfte hovedet og ranke ryggen. Lolland har vist gennem de sidste år, at vi kan, hvis vi vil. Vi har vendt en udvikling, hvor vi stod med ryggen mod muren og så datoen for overgivelsen af nøglerne nærme sig, til at vi har en kassebeholdning, der kan danne baggrund for næste års budget.

Og desværre får vi brug for den. Den nuværende regering straffer nemlig os som kommune for at have bevist, at vi kan styre vores budget og lægge penge til side. På trods af det højeste sociale indeks i landet, så kunne Lolland Kommune kun få 3. mio. af en pulje på 400, fordi vi jo har så mange penge i kassen, hvorimod København og omegnskommuner, som ikke har formået at lave den samme budgetopstramningsøvelse som os fik lov at få de resterende 397 mio. – retfærdigt, nej og det tvinger os så til at tage penge op af kassen til næste år.

Desuden kunne vi heller ikke så sent på året, da det endelig resultat af ikke bare udligningsreformen, men også KL’s aftale med regeringen i sit fulde omfang rullede sig ud foran os, gå ud og lave hovsa besparelser og hurtige fix for at ændre billedet for 2013, men selvfølgelig betyder det, at der venter byrådet og kommunen en stor opgave til 2014 for igen at finde balance og få udgifter og indtægter til at hænge sammen.

Konservative kom med fem ønsker til budgettet i år, fem ønsker, som vi havde fundet finansiering for. De fire blev godtaget af den samlede budget gruppe og det er vi både glade og taknemmelige for.

Vi har afsat ½ mio. kr. hvert år i de næste fire år til en istandsættelse og område fornyelse ved klosterruinen og søen her i Maribo. ½ mio. gør det ikke alene, men de kan danne god baggrund for en matchning med byfornyelsesmidler og ansøgninger til fonde og med et byjubilæum på vej i 2016, så er det høje tid, at vi får sat gang i arbejdet.

Desuden ønskede vi et beløb afsat til virkeliggørelsen af tanken om en skaterbane i Nakskov. Et moderne byrum skal give plads til unge og til fysisk aktivitet og en skater bane opfylder begge kriterier. Der har allerede længe været stærke og gode kræfter i Nakskov, der har arbejdet for en løsning på skaterbanen og med denne budget aftale håber vi, at projektet nu kan realiseres.

Lolland har et problem med unge i misbrug, vores unge drikker tidligere og mere end unge i andre kommuner og de bliver desværre også ved længere. Det går ud over uddannelse, arbejde, relationer og det må og skal vi have fokus på. Byrådet har år efter år vedtaget en ungepulje og i år er vi blevet enige om, at en del af puljen skal tage fat på unges misbrugsproblemer, det er hos de unge, vores fremtid som kommune ligger og vi skal have ændret opfattelsen af, at alkohol er en løsning på kedsomhed, sorg, frustrationer eller bare den eneste vej til sjov.

Endelig er det blevet skrevet ind i budgetaftalen, at kommunen vil støtte op om en løsning af de trafikale problemer omkring vejkrydset ved Nybroe og svinget ved Rødbyvej i Nakskov, såfremt Nakskov Havn får held med deres ansøgning om midler i en forventet havnepakke 3. Det har hele tiden ligget i kortene, men det er skønt at få det sort på hvidt.

Endelig havde vi et ønske om at se på udlicitering af nogle af de opgaver, der ligger i pasning af vores grønne områder og idrætspladser i kommunen. Det er ikke kommet med i budget, men vi har ikke sluppet tanken og vi kommer til at forfølge den fremadrettet.

Dette budget viser, at midt i udfordringerne, som ikke er blevet mindre og som ikke forsvinder, så tør vi godt tænke nyt og tænke udvikling. Og lige netop det bliver den udfordring, som vi – og med vi mener jeg alle borgere i Lolland Kommune – skal tage op.

Hvis vi i disse krisetider skal finde vejen til at indrette den kommune, vi ønsker at leve i om 10 år, så skal vi turde sige: ok, hvis vi nu startede på bar bund, hvordan ville vi så gøre det og så finde fremtidige løsninger der, frem for at lappe og skære på alt. Hele den tanke er spændende og udfordrende og derfor er der god grund til at rette ryggen og kaste sig ind i udformningen af fremtiden.

Konservative godkender den nærmeste fremtid og med den budget 2013.

Punkt 123.

Det er en stor glæde, at det er muligt på grund af flot overholdelse af budgettet her i 2012, at hive samlet 12 mio. ud til udbedring af vores veje og til nedrivning af offentlige ejendomme. Der er mange steder i kommunen hvor vores vejbelægning kunne trænge til en kærlig hånd og 10 mio. vil føles som en kærlig hånd og ligesom vi har gjort et stort arbejde for at fjerne grimme private bygninger, der står faldefærdige og ubrugte i landskabet, så må vi også kigge indad og få fjernet offentlige bygninger, der ikke længere er i brug og som ikke kan sælges, men som fortsat trækker driftspenge ud af det samlede regnskab. Og hvis vi så samtidig kan bruge det som aktiveringsprojekter, så vi også kan give folk uden job meningsfuld beskæftigelse, så er det to gode grunde til at være positiv overfor indstillingen om 2 mio. til nedrivning.

Konservative støtter indstillingen.

 

Punkt 129

Ramme aftalen.

Byrådsindlæg 27. januar 2011

Indlæg af Marie Louise Friderichsen, ved byrådsmøde d. 27. januar 2011:

I februar sidste år måtte jeg stå her i byrådssalen og forklare, at Konservative ikke kunne stemme for det forslag til Naturpolitik, som byrådet stod overfor at skulle sende ud i høring.

Det kunne vi ikke, da vi følte at forslaget mere var et udtryk for krav om adgang og brug af naturen end end politik, der tog hensyn til den sårbare og unikke natur Lolland har og som vi skal værne om.

Forslaget gik i høring på baggrund af byrådsflertallet og 31 høringssvar blev modtaget med indsigelser og kommentarer fra lodsejere og foreninger og det førte til at forslaget blev sendt tilbage i Grønt råd, som nu er fremkommet med et revideret forslag til naturpolitikken for Lolland Kommune.

Det er en kæmpe glæde for Konservative i dag til fulde at kunne slutte op om det nye forslag, som giver udtryk for en langt større forståelse for samarbejdet mellem kommune og private lodsejere, som også tydeligere definere kommunens egne opgaver, som anerkender private lodsejeres ejendomsret og forlods interesse i den natur, de afholder alle udgifter på og bekymrer sig om og endelig som ikke mindst først og fremmest tager hensyn til naturen.

Blot for at nævne et eksempel, så stod der tidligere, ”at færdsel forbi vandløb, vandhuller, moser og ferske enge ikke må forringe naturen og biodiversiteten i en grad, der ikke er acceptabel” Jeg ved ikke helt, hvordan man definere en acceptabel forringelse af naturen på sårbare vådområder, som er så vigtige for vores dyreliv?

I dag står der heldigvis at stierne, hvor det er muligt –uden at tilsidesætte naturhensynet – kan føres forbi eksisterende vandløb, vandhuller, moser og ferske enge.

Konservative godkender naturpolitikken.

Byrådsindlæg 25. februar 2010

Indlæg af Marie-Louise Friderichsen på Byrådsmøde d. 25. februar 2010

Grønt Råd blev bedt af fra Kommunens side, at komme med et oplæg til Naturpolitik i Lolland Kommune. Udgangspunktet var altså naturen og vores fælles ønske til at den får det bedre og drømme om fremtidig naturarealer eller fokus på særlig truede dyre eller plantearter, som er særlige for Lolland og som vi skal yde særlig opmærksomhed.

Og alligevel ender tre ud af otte punkter i Grønt Råd oplæg om øget adgang til Naturen, på trods af at vi alle ved, at jo mindre vi som mennesker blander os i naturen jo bedre har den det. Som adgangsreglerne er i dag, så er der allerede mulighed for vidtstrakt adgang i private skove og mulighed for at aftale øget adgang på andre arealer med den person, der ejer det stykke natur man gerne vil færdes i og som af sin personlige lomme bekoster og sørger for at vi har så meget dejlig natur, som vi faktisk har i Lolland Kommune.

Så man kan spørge sig selv, om flertallet i Grønt Råd ikke har misforstået opgaven, når de, som det står på side 5 har valgt især at lægge vægt på befolkningens adgang til naturen, der hvor man bor og den betydning, som den nære natur har for friluftslivet og befolkningens sundhed.

En i sig selv interessant diskussion, men på ingen måde noget der fremmer natur og det er trods alt naturen, der skal laves en politik for her.

Alle statistikker og studier viser uden undtagelse, at det er på private arealer med et minimum af færdsel, at biodiversiteten er størst og sjældne arter trives bedst.

Når man dertil lægger at det på side 13 anføres, at stier til befolkningen, hvor det er muligt, føres forbi eksisterende vandløb, vandhuller, moser og ferske enge m. m., så hopper kæden fuldstændig af for mig, for så er det slet ikke naturens og dyrelivets bedste, man har i tankerne, men alene publikums interesse og udnyttelse af naturen.

Konservative kan ikke stå bag ind naturpolitik, der ikke har naturens tarv som første prioritet og mener derfor, at forslaget skal ændres til at handle alene om naturen og derfor sendes tilbage og vi følger altså samlet som gruppe, det særstandpunkt jeg allerede indtog i økonomiudvalget.

Byrådsindlæg 25. februar 2010

Indlæg af Marie-Louise Friderichsen, ved Byrådsmøde d. 25. februar 2010:

Den konservative gruppe har gjort sig en del overvejelser om placering af det nye store hovedsygehus ud fra forskellige betragtninger.

Hvis man først ser på det infrastrukturelle område, så mener vi, at den gode vejforbindelse fra Københavnsområdet mod Køge, vil sikre en høj standard og god rekruttering af personale, fordi det er muligt, at tage S-toget direkte til Køge. Transporten til Næstved er vanskeligere både fra os, hvis man er i bil, men også fra store dele af resten af regionen.

Den kollektive trafik ser umiddelbart ud til at være bedre til Næstved, men ved en nærmere undersøgelse så adskille transporttiden sig kun med seks minutter alt efter om man tager til Næstved eller Køge.

Hensynet til de pårørende og deres mulighed for at komme på besøg, skal både ses i lyset af, hvor længe en patient forventes at være indlagt på hovedsygehuset, hvilket er opgjort til alene 2,9 dage i gennemsnit, altså ganske kort tid, men samtidig må man også stille sig selv det spørgsmål, hvor de pårørende til mange af vores borgere i lolland kommune bor og det ærgerlige svar, er at mange faktisk bor i hovedstadsområdet, hvorfor s-togsforbindelsen til Køge igen er en fordel.

Endelig så har Konservative den frygt, at hvis vi placere et hovedsygehus for tæt på vores akutsygehus i Nykøbing Falster, så vil det på sigt udsulte vores akutsygehus. Og det altoverskyggende vigtige for Konservative er at styrke og udbygge funktionerne på Nykøbing Sygehus og samtidig at sikre, at vores sygeplejerske uddannelse i Nykøbing bevares og gøres attraktiv gennem et stort velfungerende akutsygehus.

Endelig så er det også svært i en økonomisk trængt tid at se helt bort fra, at det er billigere at bygge i Køge og at enhver krone sparet på mursten kan bruges til gavn for patienterne i stedet.

Så Konservative anbefaler, at Hovedsygehuset placeres i Køge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *